Handelsbetingelser

13. august 2021

Vilkår og betingelser

Følgende vilkår fastslår PK Mediers handlingsbetingelser for at levere serviceydelser til kunder. Vilkårene kan fraviges ved skriftlig aftale. PK Medier er markedsføringsrådgiver og mægler mellem annoncør og medier. PK Medier er ikke ansvarlig for materialets indhold, og der kan ikke gives nogen garantier for annoncernes eksponering og virkning. PK Medier forbeholder sig retten til at ændre vilkårene med 30 dages varsel. Vilkårene er gældende til hver en tid.

Indgåelse af aftale

Når PK Medier har modtaget en ordre fra kunden om serviceydelser, modtager kunden en ordrebekræftelse på aftalen, der er udarbejdet og sendt af PK Medier.

Kunden er forpligtet til at give PK Medier besked om eventuelle fejl og mangler senest 7 kalenderdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. En annoncekontrakt skal underskrives og sendes retur til PK Medier pr. eller e-mail uden ugrundet ophold. Opfylder kunden ikke dette krav, kan PK Medier ophører aftalen.

Løbetid og opsigelse af aftale

Aftalen gælder for den samarbejdsperiode, der er angivet i ordrebekræftelsen eller annoncekontrakten. Aftalen ikke opsiges i den periode. Hvis der er ikke er angivet en fast periode, kan begge parter opsige aftalen med løbende måned + 60 dages varsel.

PK Medier forbeholder sig retten til at opsige helt eller delvist med 14 dages varsel, grundet mediets eller PK Mediers egne forhold. Har kunden betalt forud for fremtidig annoncering eller rådgivning på opsigelsestidspunktet, vil PK Medier returnere beløbet senest 30 dage senere.

Rapportering

PK Medier udfører alt rapportering første hverdag hver måned, og afsender rapporter senest 7 dage herefter.

Hvem har hvilket ansvar?

Kunden har ansvar for at annoncernes indhold og udformning er overensstemmelse med loven i både offentligretlig og privatretlig henseende.

Det understreges her at PK Medier ikke selv tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art. Dette er uanset, omfanget PK Medier har bidraget i udformningen af annoncerne.

Kunden skal holde PK Medier fri for udgifter i forbindelse med ethvert tab, som PK Medier måtte lide under, som følge af kundens misligholdelse eller som følge af annoncens eller projektets kvalitet.

Dette omhandler advokatomkostninger, bøder fra det offentlige, licensbetalinger til kollektive forvaltningsselskaber, idømte krav betaling og erstatning for immaterielle krænkelser samt eventuelle forligsbeløb, som er godkendt på forhånd af kunden selv.

PK Medier har rettigheden til uden varsel at fjerne, afvise eller slette kundens annonce, ved udeblivende betaling, mistanke ved ulovligheder, anstødelighed eller rettighedskrænkelser. PK Medier har videre retten til at videregive informationer om kunden til myndighederne eller en tredjepart.

Indlevering af annoncemateriale fra kunden selv

Indlevere kunden selv annoncemateriale, skal det fremgå i ordrebekræftelsen, hvilken dato for, hvornår PK Medier senest skal have annoncematerialet.

Materialet skal leveres elektronisk eller efter aftale. Leveres annoncematerialet for sent, har PK Medier ret til at udskyde starttidspunktet for annonceringen, for en rimelig periode, med kundens forsinkelse taget i betragtning. Giver kunden besked om fundne fejl i annoncematerialet, vil PK Medier til hver en tid forsøge at rette fejlen inden for rimelig tid, selvom det er kundens egen fejl.

Der kan gå op til 30 dage eller mere før fejlen er rettet og implementeret. Der faktureres for ekstraarbejde og ekstraudgifter til kunden i forbindelse med rettelse af fejl.

PK Medier i forhold til mangler

Opfylder de leverede serviceydelser fra PK Medier ikke kravene, der fremgår i ordrebekræftelsen eller i annoncekontrakten forelægges en mangel.

Har PK Medier mangler i det leverede serviceydelser, som ikke burde opdages af kunden selv, i gennemgangen af serviceydelsen, kan kunden påberåbe dette.

Reklamationen skal ske hurtigst muligt, efter at manglen er fundet og senest 1 måned efter annonce-, rådgivnings. eller projektperioden er afsluttet. Reklamationen er kun gældende hvis kunden kan fremlægge dokumentation på, at manglen skyldes PK Mediers arbejde. PK Medier skal færdig udgør mangler, uden ekstra beregning, da dette indgår i samarbejdet.

Kan PK Medier dokumentere at mangler skyldes fejl i mediet eller forhold, som kan tilskrives kunden, er PK Medier hermed ikke ansvarlig for mangler.

Forsinkelse

PK Medier vil levere abonnementsløsninger, produkter og rådgivning i efter de tidsfrister, der fremgår i ordrebekræftelsen eller annoncekontrakten. Kunden har ret til at hæve aftalen, på betingelse af forudgående påbud, hvis tidsplanen overskrides væsentligt. Væsentlig forsinkelse træder i kraft, hvis den aftalte frist er overskredet med mere end 30 arbejdsdage.

Er samarbejdet indgået og påbegyndt, men det er sket for sent, så skal kunden uden ugrundet ophold meddele PK Medier, at kunden vil påberåbe sig forsinkelsen. Vil kunden herefter gøre brug af sin ret til ophæve købet mod kun at betale for de allerede leveret ydelser, skal kunden også meddele dette uden ugrundet opholdt til PK Medier.

Er tidsplanen rykket grundet andre omstændigheder, PK Medier ikke er ansvarlige for (herunder forsinkelser hos Medier og underleverandør), kan kunden ikke tillægge misligholdelsesbeføjelser, herunder ophævelsesadgang, med den evt. forsinkelse som begrundelse.

Er en abonnementsløsning forsinket på grund af kundens manglende medvirke med mere end 30 dage, vil det altid udgøre en væsentlig misligholdelse.

Betingelser for betaling

Alle priser er eksklusiv moms og de fremgår af ordrebekræftelsen eller annoncekontrakten. Udgifter og betaling for serviceydelse faktureres bagud hver måned, med mindre andet er aftalt. Fakturaen forfalder pr. fakturadato, og betaling skal ske senest 8 dage efter fakturadato.

Overskrides betalingsfristen tilskrives kunden en rente på 2,0% pr. påbegyndt måned indtil betalingen er gennemført. Er der der ikke betalt efter 30 dage, udgør dette en væsentlig misligholdelse.

Begrænset hæftelse

PK Medier er kun erstatningsansvarlig over for kunden, hvis der er sket tab, eller der er påført skade som følge af grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger.

PK Medier er ikke ansvarlige for indirekte eller direkte tab som følge af forsinkelser eller tab af data, mangler eller andre forhold, som kan lede til tabt indtjening. Kunden har ansvaret for at sikkerhedskopier relevant data i forhold til projektet, herunder tekst, billeder og film på kunden egene IT-systemer.

PK Mediers ansvar i forhold til et ethvert tab eller skade har en beløbsmæssigt begrænsing til 50 % af det betaling, som PK Medier har faktureret kunden 6 måneder forud for tabets eller skadens opståen. Ligegyldig størrelsen af betalingen, kan PK Mediers samlede erstatningsansvar overfor kunden aldrig overstige DKK 100.000.

Annullering

En annullering af aftale skal ske skriftligt og foreligge senest 10 dage før projektet starter mod et gebyr svarende til 25% af projektets nettopris.

Modtages en annullering senere end 10 arbejdsdage før projekts påbegyndelse, kan dette kun ske mod et gebyr på 50% svarende til projektets nettopris. Det er ikke muligt at annullere aftalen, når projektet er startet. Sendes en annullering på mail, sidestilles den i denne forbindelse med skriftlighed.

Mangelsbeføjelser

Parterne er med ovennævnte begrænsninger berettiget til at ophæve aftalen om serviceydelser til kunden med rådgivning efter dansk rets almindelig regler.

Såfremt ophævelsen skyldes PK Mediers væsentlige misligholdelse får kunden brugsretten til det af PK Medier udviklede materiale, i det omfang der er sket betaling for disse. Ophæves en aftale af PK Medier grundet kundens forhold, får kunden ingen brugsret til det leverede annonceringsmateriale.

Kunden kan ikke kræve erlagte ydelser tilbagebetalt. Ligegyldig hvilken begrundelse, der lægges til grund, kan kunden ikke gøre krav på forholdsmæssigt afslag. Tages en part under konkursbehandling, træder likvidation, eller standser betalingerne, ses dette som væsentlig misligholdelse af alle parternes aftaler, med mindre kurator/likvidator eller tilsynsførende uden ugrundet ophold meddeler, at denne tiltræder disse aftaler.

Force Majeure

I forhold der betegnes som force majeure, herunder men ikke begrænset til, krig optøjer, strejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import eller eksportrestriktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel, afbrydelse eller svigt i energiforsyningen eller kommunikationssystemer, kan parterne i intet tilfælde gøres ansvarlige.

Dette gælder således også for underleverandører. Er en part ramt af force majeure, er parten forpligtet til hurtigst muligt, at gøre den anden part opmærksom på dette. Sker dette ikke, hæfter parten, som om der ikke foreslået force majeure.

Behandling af persondata

Kunden er selv ansvarlig for, at de til enhver tid overholder gældende love, direktiver, bekendtgørelser mv. vedrørende behandling af persondata. Kunde skal holde PK Medier skadesløs, hvis manglende overholdes medfører advokatomkostninger, krav om bøde, erstatning eller kompensation.

Medarbejderklausul

I samarbejdsperioden og i et tidsrum af et år efter samarbejdsperioden er afsluttet, kan kunden ikke uden konkret aftale med PK Medier, ansætte de af PK Mediers medarbejdere, som har arbejdet, eller som er planlagt at skulle arbejde på det pågældende arbejde.

Lovvalg og værneting

Enhver kontrovers, der måtte udspringe af disse vilkår eller samhandel med partnerne i øvrigt skal anlægges ved retten i København. Kontroversen skal afgøres efter dansk ret.

menu-circlecross-circle