Opdateret 23. december 2021 af Peter Klitkou

CSR | Få styr på din Corporate Social Responsibility strategi

online markedsfoering feature-billede

Men hvad er CSR?

Hvad betyder CSR? Det omdiskuterede begreb dækker, som nævnt ovenfor, over Corporate Social Responsibility. Den mere velkendte forkortelse CSR har fyldt meget de seneste år blandt andet grundet den bæredygtige omstilling, som de fleste lande nu, i kraft af klimaforandringerne, er nødt til at foretage.

Helt kort, så står betegnelsen, CSR, for en virksomheds arbejde med integration af miljømæssige såvel som sociale hensyn i de interaktioner og forretningsaktiviter, som virksomheden har med interessenter. Dermed kan man sige, at CSR dækker over virksomhedens samfundsansvar, da det i høj grad handler om, hvad virksomheden gør for samfundets sundhed.

Virksomheder er begyndt de seneste år at omstille sig efter FN verdensmål, som er med til at indikere områder, hvorpå vi kan ændre vores adfærd til det mere bæredygtige. Der er rigtig mange fordele ved at arbejde mod en bæredygtig virksomhed. Derfor implementerer større virksomheder CSR i deres strategi.

Helt generelt betyder det, at CSR er opdelt i tre elementer, som udgør den tredobbelte bundlinje:

  • Økonomisk ansvar
  • Miljømæssigt ansvar
  • Socialt ansvar
PK Medier - SEO analyse

Økonomisk ansvar betyder: skabe initiativer, der sikrer indtjening og cashflow i din virksomhed og til det fælles samfund.

Socialt ansvar betyder: skabe initiativer, der sikrer samfundsudvikling gennem ligestilling på arbejdspladsen, sundhed og velvære, ingen racisme, og mulighed for uddannelse og udvikling.

Miljømæssigt ansvar betyder: Skabe initiativer, der nedsætter produktionen af CO2 udslip, og som udnytter naturens ressourcer på mest hensigtsmæssig vis.

CSR og de tre elementer skal forstås som værende et sammenspil mellem det økonomiske, miljømæssige og sociale. For at skabe den bæredygtige virksomhed, må man da stræbe efter at imødekomme disse tre. Alle virksomheder har et medborgerskab i det fælles ansvar, der ligger.

CSR dækker helt generelt over virksomheders etiske ansvar for, at vi imødekommer FN’s verdensmål, om at sikre en bedre verden. Dette har samfundet såvel som virksomhederne nemlig en aktie i at gøre.

Det er i de seneste par år næsten ikke valgfrit, hvorvidt en virksomhed ønsker at have udformet en CSR profil og tydeliggjort deres indsatser, men mere en forventning både fra forbrugeren og samfundet. Vi er sikre på, at din målgruppe også har forventninger til dig og din CSR strategi. Derudover har vi i fællesskab med de resterende nationer tilknyttet FN-underskrevne aftaler, om at imødekomme FN’s verdensmål på bedste vis.

Hvad er formålet med at din virksomhed skal arbejde med CSR strategi?

Som tidligere nævnt, er det frivilligt for danske virksomheder, hvorvidt de ønsker at omstille deres virksomhed med en CSR strategi, men det kan have sine klare fordele.

Dog har flere større virksomheder i 2009 forpligtet sig til Årsregnskabsloven, som forpligter ledere til at supplere deres beretninger med ikke-finansielle redegørelser, og derfor herunder miljømæssige og sociale forhold. Disse forhold skal understøtte og fremme menneskerettighederne og bekæmpe korruption.

Du kan i din virksomhed tage stilling til, om I ønsker finansielt at bidrage til velgørende formål, eller om I har mulighed for at stille op til sociale aktiviteter, som fremmer et godt formål af alle slags.

Derudover kan I vurdere jeres forsyningskæde og have styr på, hvor I får jeres produkter fra, og om de er transporteret og skabt med henblik på at sænke klimaaftrykket. Det kan også være helt ind til grundkonceptet af dit brand, at du overvejer, hvordan du med dit produkt eller ydelse bidrager til det samlede klimaaftryk.

En stærk CSR profil giver ofte stor værdi hos forbrugerne, som er blevet mere opmærksomme på virksomheders bidragelse til det fælles bedste - hvilket i sidste ende giver dig både kunder og konverteringer. Du må derfor både i din grundfortælling, samt din online markedsføring, tydeliggøre dine initiativer, så dine brugere er informeret om dine tiltag. Det kan du gøre ved at have en side på din hjemmeside, som sætter din målgruppe ind i din virksomheds CSR.

De syv kerneområder for CSR

Inden for CSR findes syv kerneområder, som man generelt arbejder efter og ønsker at forbedre. Herunder finder du de syv områder, der er vigtige at forholde sig til:

Organisering:
Dette område handler i særlig grad om god ledelse, interne processer og organiseringen heraf. Disse er desuden forudsætninger for CSR-arbejde i virksomheden. Ansvaret ligger her altså ikke kun i afdelingerne eller hos individer.

Menneskerettigheder:
Dette område handler om måden, hvorpå alle mennesker behandles, og herunder kravet om, at alle mennesker behandles lige på trods af baggrund, køn eller status.

Din virksomhed har således også ansvaret for, at disse rettigheder opretholdes og respekteres på et lokalt såvel som globalt plan. Det handler også om egne ansatte, samt partnere og leverandører.

Arbejdsforhold:
Dette område handler om, hvordan arbejdsforholdene for egen såvel som udefrakommende arbejdskraft behandles. Her snakker vi også om leverandører og underleverandører.

Det er vigtigt, at der er fokus på gode arbejdsvilkår i forhold til afskedigelse, ferie, hviletid og arbejdstid, samt beskyttelse af medarbejdere med handicap, arbejdsskader, på barsel og ældre. Desuden er det vigtigt, at ansættelses- og sundhedsforholdene for alle - både interne og eksterne - medarbejdere er i orden.

Desuden skal der være udviklingsmuligheder for den enkelte medarbejder.

Miljø:
Dette område omhandler bekæmpelse af klimaforandringer og forurening, herunder også forebyggelse af begge, samt brug af holdbare ressourcer og beskyttelse af naturen.

Forretningsetik:
Dette område handler om, hvordan virksomheden drives, både i forhold til samarbejde med kunder, leverandører m.m., samt social ansvar, som CSR især indebærer.

Når der tales om socialt ansvar, så er der især fokus på antikorruption, fair konkurrence, ansvarlig deltagelse i politik samt respekt for ejendomsret.

Forbrugerforhold:
Dette område omhandler ansvaret overfor de kunder, som bruger og køber virksomhedens produkter og/eller ydelser. Der er især fokus på ansvarlig kommunikation, bæredygtigt forbrug, beskyttelse af persondata og forbrugernes sundhed og sikring af adgangen til basale ydelser, såsom lægehjælp, vand, varme, osv.

Samfundsudvikling på lokalt plan:
Indenfor dette område tales der om engagement i lokalsamfundet. Her er der en forventning om, at virksomheden deltager i lokale foreninger og samarbejder med lokale virksomheder, samt generel investering i det lokale. Desuden bør virksomheden arbejde for at støtte uddannelse og jobskabelse i det lokale miljø.

Arbejder din virksomhed med ovenstående, så står I godt i forhold til den CSR profil, som virksomheden har. Hvis ikke du kan nikke genkendende til de ovenstående CSR kerneområder, så kan det være en god ide at få set på det og se nærmere på at skærpe virksomhedens CSR profil.

FAQ

Hvad står CSR for?
CSR er en forkortelse af Corporate Social Responsibility og dækker hovedsageligt over 3 områder indenfor bæredygtighed: Social ansvar, økonomisk ansvar og miljømæssigt ansvar. Disse tre udgør den “tredobbelte bundlinje”.
Hvem bruger CSR?
De fleste virksomheder verden over er de senere år begyndt at skulle udforme og tage stilling til deres CSR profil, og hvor de strategisk tager bæredygtig ansvar indenfor de tre områder. Derfor må din virksomhed også. 
Hvordan arbejder man med CSR?
Der er et utal af initiativer og strategier for at inkorporere CSR i sin virksomhedsstrategi. Det kan være alt fra fysisk tilstedeværelse til et velgørenhedsevent, fokus på trivsel på arbejdspladsen, reducering af virksomhedens klimaaftryk og mindske sit CO2 udslip.
Hvorfor er CSR vigtigt?
CSR er vigtigt grundet vores fælles underskrift på parisaftalen tilbage i 2015, som binder FN’s medlemslande til at tage stilling til FN verdensmål, som dækker over præcis de tre områder: social-, miljømæssigt-, og økonomisk ansvar. Herunder især klimaproblematikker og bæredygtig omstilling. Derudover har forbrugere stort fokus på netop CSR, og det er en markedsførings- og strategisk fordel at indtænke CSR.
Prisen for SEO afhænger af meget. Du kan hyre en professionel til at gøre arbejdet for dig eller udføre alt på egen hånd. Det vil tage væsentligt længere tid på egen hånd og du er selv ansvarlig for læringskurven undervejs. Men hvis du selv sidder med det hele, kan du for det meste gøre det gratis.
Ikke træt endnu? Læs videre herunder
chevron-down